Regulamin korzystania z obiektów sportowych

Regulamin zakupów i ogólne warunki współpracy

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15, 62 - 080 Tarnowo Podgórne, REGON: 634271952, NIP: 777-26-22-627, powołany Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LVII/496/2001 z dnia 9 października 2001 r., zwana dalej „Wynajmującym” oraz „Administratorem danych osobowych”, jest podmiotem obsługującym system rezerwacji obiektów sportowych on-line.
 2. O ile strony nie postanowią inaczej: podmiot, który zawrze z Wynajmującym umowę sprzedaży lub wynajmu wybranego obiektu, zwany dalej „Kupującym”, jest związany Regulaminem Zakupów i Ogólnymi Warunkami Współpracy [dalej także RZ i OWW], o czym Kupujący jest poinformowany przed zawarciem umowy. Umowa zawarta przez strony ma charakter odpłatny. Stronami w rozumieniu RZ i OWW są Kupujący i Wynajmujący.
 3. Strony ustalają, iż złożenie przez Kupującego zamówienia na rezerwację obiektu sportowego jest możliwe przez serwis internetowy dostępny pod adresem www.osir.pl i jest równoznaczne z akceptacją OWW.
 4. Warunkiem dokonania zamówienia wybranego obiektu sportowego jest wysłanie zamówienia rezerwacji przez serwis internetowy Wynajmującego. Kupujący składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia zamówienia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności wypełnienia zamówienia.
 5. Wysłanie zamówienia rezerwacji polega na wypełnianiu kolejnych kroków formularza rezerwacji, w którym Kupujący wybiera obiekt sportowy, opcje dodatkowe, termin i godziny rezerwacji z dostępnych jako “wolne”, podając dane Kupującego, akceptując Regulamin i całkowity koszt wyliczony automatycznie na podstawie zaznaczonych opcji. Wynajmujący zobowiązuje się do przesłania odpowiedzi Kupującemu w ciągu 3 dni roboczych, w której może:
  • potwierdzić rezerwację - wówczas Kupujący otrzymuje potwierdzenie e-mail wysłane pod adres podany w formularzu, z danymi dotyczącymi wpłaty. Wynajmujący oczekuje 2 dni robocze na zaksięgowanie wpłaty na swoim koncie. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a jego ewentualne wznowienie, będzie zależało od nowych zamówień rezerwacji, które mogły wpłynąć w ciągu tych 2 dni.
  • anulować rezerwację - wówczas Kupujący otrzymuje potwierdzenie e-mail wysłane pod adres podany w formularzu z informacją o anulacji i ewentualnie powodem tejże anulacji. W niektórych sytuacjach Wynajmujący może zaproponować Wynajmującego inny termin rezerwacji obiektu. W przypadku niezaakceptowania nowego terminu przez Kupującego, zamówienie rezerwacji uznaje się za nieważne i mechanizmy płatności są dezaktywowane.
 6. Umowa zostaje zawarta a zamówienie uznaje się za zrealizowane i obiekt za wynajęty w momencie zaksięgowania pełnej kwoty z zamówienia na koncie Kupującego.
 7. Wszelkie dane dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać w formie pisemnej: pocztą elektroniczną na adres: info@osir.pl,
 8. Za pośrednictwem internetu na stronie: www.osir.pl zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z możliwości składania zamówień przez serwis internetowy.
 9. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi RZ i OWW i zaakceptował je.
 10. Wszystkie ceny znajdujące się w ofercie Wynajmującego są cenami brutto i wyrażone są w PLN. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.
 11. O ile strony nie postanowią inaczej, czas realizacji zamówienia (od momentu zaksięgowania wpłaty od Kupującego na koncie Wynajmującego) wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt będących dniami wolnymi od pracy. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności pomiędzy płatnością za pomocą przelewu a płatnością PAYU. W przypadku wyboru opcji przelewu – płatności należy dokonać w ciągu 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego, a w przypadku płatności PAYU płatność należy uiścić bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia.
 12. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie:
  • pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. 1 RZ i OWW,
  • pocztą elektroniczną na adres: info@osir.pl.
 13. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną, Pocztą Polską, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 14. 14. dniowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów dotyczących wynajmów i wydarzeń sportowych, które posiadają wyznaczony konkretny termin. Działając w dobrej wierze Wynajmujący może rozważyć prośbę dot. odstąpienia od umowy, jeśli wpłynie ona do OSIR minimum 7 dni przed datą wynajęcia obiektu. Aby skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Wynajmującego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
  • pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. 1 RZ i OWW,
  • pocztą elektroniczną na adres: info@osir.pl.
 15. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy Wynajmujący zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności i dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 16. Kupujący nie może bez zgody Wynajmującego:
  • prowadzić komercyjnych działań sportowych w wynajętym obiekcie,
 17. Strony wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne, polegające na wadach powstałych z przyczyn od niego niezależnych lub niedostępności obiektu z przyczyn od niego niezależnych.
 18. Odpowiedzialność Wynajmującego względem Kupującego, na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy nie może przekroczyć kwoty, którą uiścił Kupujący.
 19. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa Firmy/Klub, telefon kontaktowy) przez Wynajmującego na potrzeby związane z realizacją złożonych zamówień, na zasadach określonych w art. 5, art. 6. pkt 1. pkt b), e) oraz art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 20. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych (art.15 RODO). Prawo do sprostowania danych (art.16 RODO). Prawo do usunięcia danych (art.17 RODO). Pod warunkiem, że usunięcie danych nie koliduje z innymi przepisami krajowymi. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO). Prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 19 RODO). Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO). Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ochrony danych osobowych.
 21. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zakupów i Ogólnych Warunkach Współpracy (RW i OWW), jednakże Kupującego obowiązuje RZ i OWW aktualne na dzień zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 RZ i OWW. w przypadku wprowadzenia zmian Kupujący ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w RZ i OWW w terminie 14 dni od poinformowania Kupującego o zmianach. w przypadku braku sprzeciwu Kupującego obowiązuje zmieniony RZ i OWW.
 22. Regulamin Zakupów i Ogólne Warunki Współpracy (RZ i OWW) dla nowych Kupujących obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej www.osir.pl
 23. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący jest uprawniony między innymi do: [1] zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Wynajmującym umowy; [2] zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Wynajmującym; [3] uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Wynajmującym korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 24. W każdej sytuacji, spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy, a nie rozstrzygnięte za pomocą wyżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 25. W sprawach nieuregulowanych w łączącej strony umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 r. poz.1191) oraz przepisy Ustawy Kodeks cywilny.