Regulamin zakupów i ogólne warunki współpracy

Regulamin

korzystania z obiektów sportowych
Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (OSiR)
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15

 1. Obiekty sportowe są przeznaczone do prowadzenia zajęć sportowych lub ćwiczeń o charakterze rekreacyjno-sportowym.
  • W skład obiektów sportowych w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15 wchodzą:
  • hala sportowa,
  • sala fitness,
  • siłownia,
  • sauna,
  • korty tenisowe,
  • boisko z nawierzchnią tartanową do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
  • boisko ze sztuczną nawierzchnią,
  • pokoje gościnne,
  • szatnie.
 2. Obiekty sportowe mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, osobom prawnym lub fizycznym. Podstawą do korzystania z obiektu jest zawarcie stosownej umowy z OSiR lub zapłata należności za korzystanie z obiektów sportowych.
 3. Z obiektów sportowych mogą korzystać osoby, które uzyskały pozwolenie wejścia kierownika obiektów sportowych lub pracownika odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie.
 4. Obiekty sportowe są czynne w godzinach ustalonych przez OSiR.
 5. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązany jest do korzystania z urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem i natychmiastowego zgłaszania kierownikowi lub pracownikowi OSiR wszelkich usterek i uszkodzeń sprzętu.
 6. Na obiekty sportowe można wchodzić wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym tylko do użytkowania na obiekcie.
 7. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:
  • palenia papierosów, wnoszenia i picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, żucia gumy, zaśmiecania itp.,
  • posiadania broni i innych materiałów lub narzędzi niebezpiecznych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • niszczenia urządzeń sportowych, zieleni i innego mienia OSiR ,
  • uruchamiania i używania sprzętu sportowego bez zgody pracownika ,
  • poruszania się pojazdami silnikowymi,
  • wchodzenia na płytę boiska lub sale sportowe bez pozwolenia pracownika OSiR.
 8. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać na terenie obiektów sportowych.
 9. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektów sportowych OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 10. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za urazy i wypadki oraz ich następstwa, których doznają osoby korzystające z obiektów sportowych.
 11. Korzystający z obiektów sportowych są zobowiązani przestrzegać poleceń porządkowych i organizacyjnych kierownika obiektu lub innej osoby działającej w imieniu OSiR .

Regulamin korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych ośrodka sportu i rekreacji w Baranowie

 1. Do obiektów sportowych zewnętrznych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Baranowie należą:
  • płyta poliuretanowa wraz z oświetleniem i boiskami do piłki koszykowej, ręcznej oraz kort tenisowy
  • płyta ze sztuczna trawą wraz z oświetleniem i boiskiem do piłki nożnej
  • bieżnia o długości 62 m.
  • skocznia w dal
  Wypożyczenie obiektów sportowych winno być każdorazowo uzgodnione z kierownikiem hali sportowej. Z obiektów sportowych zewnętrznych bez rezerwacji można korzystać nie odpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w portierni OSiR, oraz pozostawieniu dowodu tożsamości na czas korzystania z obiektu.
 2. W/w obiekty należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Obiekty sportowe otwarte są codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00
 4. W trakcie zajęć szkolnych pierwszeństwo w wykorzystaniu obiektów mają grupy uczniów z opiekunami.
 5. Osoby korzystające z obiektów są zobowiązane podporządkować się pracownikom OSiR-u prowadzącym prace konserwacyjne i porządkowe.
 6. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:
  • ustawowo picia alkoholu i palenia tytoniu
  • niszczenia zieleni i innego mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • wprowadzania psów
  • jazdy rowerami (nie dotyczy chodników)
  • poruszania się pojazdami silnikowymi.
 7. Opakowania po napojach i innych artykułach spożywczych należy wrzucać do koszy na śmieci.
 8. Wszelkie usterki lub uszkodzenia sprzętu będącego wyposażeniem obiektów sportowych, należy zgłaszać pracownikom OSiR-u.
 9. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy, których doznają osoby korzystające z obiektów (poza zajęciami szkolnymi) oraz za mienie tych osób.

Regulamin korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych ośrodka sportu i rekreacji w Przeźmierowie

 1. Do obiektów bezpłatnych ogólnodostępnych należą:
  • płyta tartanowa z boiskami do piłki koszykowej i ręcznej
  • płyta trawiasta z boiskiem do piłki nożnej
  • tor do jazdy na łyżworolkach (droga asfaltowa wzdłuż boisk do piłki nożnej)
  • bieżnia
  Wykorzystanie innych obiektów sportowych winno być każdorazowo uzgodnione z kierownikiem hali sportowej.
 2. W/w obiekty należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Obiekty sportowe otwarte są codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00
 4. W trakcie zajęć szkolnych pierwszeństwo w wykorzystaniu obiektów mają grupy uczniów z opiekunami.
 5. Osoby korzystające z obiektów są zobowiązane podporządkować się pracownikom OSiR-u prowadzącym prace konserwacyjne i porządkowe.
 6. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:
  • ustawowo picia alkoholu i palenia tytoniu
  • niszczenia zieleni i innego mienia szkoły
  • wprowadzania psów
  • jazdy rowerami (nie dotyczy chodników i toru do jazdy na łyżworolkach)
  • poruszania się pojazdami silnikowymi.
 7. Opakowania po napojach i innych artykułach spożywczych należy wrzucać do koszy na śmieci.
 8. Wszelkie usterki lub uszkodzenia sprzętu będącego wyposażeniem obiektów sportowych, należy zgłaszać pracownikom OSiR-u.
 9. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy, których doznają osoby korzystające z obiektów (poza zajęciami szkolnymi) oraz za mienie tych osób.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych ośrodka sportu i rekreacji

 1. Obiekty sportowe OSiR-u są przeznaczone wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowych lub ćwiczeń o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 2. Z obiektów sportowych mogą korzystać osoby, które uzyskały pozwolenie wejścia kierownika obiektów sportowych lub osoby w danym czasie odpowiedzialnej za obiekty sportowe.
 3. Młodzież szkolna może przebywać i ćwiczyć w obiektach sportowych wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela wychowania fizycznego lub opiekuna.
 4. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązany jest do korzystania z urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem i natychmiastowego zgłaszania kierownikowi lub opiekunowi wszelkich usterek i uszkodzeń sprzętu.
 5. Osoba rozpoczynająca zajęcia w obiektach sportowych jest zobowiązana do uregulowania należności za korzystanie z obiektów i przedstawienie dowodu zapłaty na żądanie kierownika sali.
 6. Na sale sportowe można wchodzić wyłącznie w miękkim, sportowym i czystym obuwiu przeznaczonym tylko do użytkowania na sali. Kierownik sali lub inny opiekun obiektów sportowych ma prawo sprawdzać czystość obuwia sportowego i może zarządzać opuszczenie sali przez osobę naruszającą postanowienia niniejszego punktu.
 7. W całym obszarze obiektów sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 8. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać w pomieszczeniach obiektów sportowych.
 9. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do zachowania na terenie obiektów czystości oraz spokoju, tak aby nie przeszkadzać innym ćwiczącym.
 10. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy, których doznają osoby korzystające z obiektów sportowych oraz za ich mienie.
 11. Korzystający z obiektów sportowych są zobowiązani przestrzegać poleceń porządkowych i organizacyjnych kierownika sali lub innej osoby działającej w imieniu OSiR-u.
 12. Każdy korzystający z obiektów sportowych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą instrukcją i do przestrzegania jej postanowień.

Regulamin korzystania z siłowni.

 1. Siłownia jest obiektem OSiR-u przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia specjalistycznych treningów siłowych lub ćwiczeń o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 2. Z siłowni mogą korzystać osoby, które uzyskały pozwolenie wejścia kierownika obiektów sportowych lub instruktora siłowni. Młodzież szkolna może przebywać i ćwiczyć w siłowni wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela wychowania fizycznego.
 3. Dzieci i młodzież do lat 16 może korzystać z siłowni poza lekcjami po przedstawieniu kierownikowi obiektu pisemnej zgody rodziców, na której podane są dane dziecka, dane osobowe rodzica, adres i telefon domowy.
 4. Osoba rozpoczynająca zajęcia w siłowni zobowiązana jest do przedstawienia osobie upoważnionej dowodu zapłaty za korzystanie z siłowni.
 5. Korzystający z siłowni zobowiązany jest do korzystania z urządzeń siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem i natychmiastowego zgłaszania kierownikowi o wszelkich usterkach lub uszkodzeniach sprzętu.
 6. Przed przystąpieniem do zajęć na siłowni każdy ćwiczący powinien we własnym zakresie dokonać badań lekarskich pod względem rozpoznania schorzeń będących powodem przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych.
  Ewidentnymi przeciwwskazaniami do tych ćwiczeń są:
  • choroby serca i niewydolność krążenia
  • nadciśnienie tętnicze
  • istotne wady wzroku
  • zmiany chorobowe kręgosłupa
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać w pomieszczeniach siłowni.
 8. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy, których doznają osoby korzystające z siłowni oraz za mienie tych osób.
 9. Korzystający z siłowni są zobowiązani przestrzegać poleceń porządkowych i organizacyjnych kierownika sali sportowej .
 10. Każdy korzystający z siłowni zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą instrukcją i do przestrzegania jej postanowień.
 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją decyduje kierownik sali.